توضیحات

نرم افزاری جهت شناخت بیشتر مولای متقیان امام علی(ع) شامل مجموعه اشعار در مدح حضرت علیع علی ع در ضرب المثل علی ع در نغمه های عامیانه علی ع از منظر شخصیت های مختلف خطبه های بدون الف حضرت علی ع خطبه های بدون نقطه حضرت علی

توسعه دهنده

نام: mahnaz rad